Tarieven 2018
 
consult/controle   € 31,00
onderzoek-middel incl. 1e controle    € 82,00
onderzoek-groot incl. 1e controle   € 98,00
verzuimde afspraak    € 27,50
eerste controle    € 00,00
podotherapeutische zolen t/m 12 jaar per paar    € 105,00
podotherapeutische zolen per paar    € 131,00
ascendens unipodaal    € 32,00
orthese-klein    € 26,00
orthese-middel   € 41,00
orthese-groot   € 46,00
orthonyxie   € 41,00
reparatie/correctie podotherapeutische zolen   € 36,00
reparatie/correctie orthese   € 15,00
instrumentele voetbehandeling   € 32,00
instrumentele voetbehandeling DM   € 35,12
verband klein   € 17,00
verband groot   €  22,00
tubi grip   € 6,00
fleecy web   € 14,00
verzendkosten  € 6,50
rapportage   € 22,00
zoolmodificatie  € 60,00
medical taping  € 14,00
 
Aan bovenstaande lijst kunnen geen rechten worden ontleend.
 

Betalings- en leveringsvoorwaarden
 
Toepasselijkheid.
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge overeenkomsten tussen patiënt en podotherapeut, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 
Annulering.
Indien een opdracht door de patiënt wordt geannuleerd, is de patiënt gehouden alle door de podotherapeut aantoonbaar gemaakte kosten te vergoeden.
 
Toepasselijk recht.
Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Indien de podotherapeut een bedrag uit hoofde van de geleverde diensten aan de patiënt van die patiënt te vorderen heeft, welke de competentie van de kantonrechter te boven gaan, zal de arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch bij uitsluiting bevoegd zijn.
 
Betaling.
Voor alle verrichtingen wordt een factuur uitgeschreven. Alle verrichtingen dienen direct na het bezoek of aflevering contant of per pin te worden voldaan. Voor het geval zaken op rekening worden geleverd dienen zij binnen 14 dagen na levering te worden betaald.
 
Indien de patiënt niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen van de factuurdatum/lever datum heeft betaald, zal de podotherapeut de patiënt een herinnering zenden om alsnog binnen vijf dagen na dagtekening te betalen. De patiënt is alsdan een bedrag ad euro 15,00 verschuldigd wegens extra werkzaamheden.
 
De podotherapeut is gerechtigd een vertragingsrente van 1% per maand of een gedeelte daarvan in rekening te brengen bij te late betaling ingaande na de factuur/leverdatum. Tevens zullen bij te late betaling alle op de inning van zijn/haar vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de nalatige partij zijn. Deze kosten bedragen minimaal euro 75,00 excl. btw.
 
Bij meerwerkopdracht, betrekking hebbende op een eerdere overeenkomst, zijn deze bepalingen van toepassing.